Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir sia “Bea”, reģistrācijas numurs: 47403004944, juridiskā adrese: Tērbatas iela 47-1, Rīga, Latvija, LV-1011.
Ar mums var sazināties, rakstot uz pasta adresi: Tērbatas iela 47-1, Rīga, Latvija, LV-1011. vai elektroniskā pasta adresi: 
p[email protected]

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt piedāvājumu un līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai). Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, adrese (objekta adrese, pasta adrese), bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 
- līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
- juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
- mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

b) Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.

Balstoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu un Jūsu norādīto informācijas saņemšanas vai saziņas veidu, mēs varētu Jums nosūtīt informāciju par:
- pakalpojumiem un mūsu darbību;
- izdevīgiem piedāvājumiem;
- atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
- varēsiet izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujās;

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, pasta adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 
- jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
- mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt - Tērbatas iela 47-1, Rīga, Latvija, LV-1011. vai elektroniskā pasta adresi: [email protected]   Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.